Convenant

Convenant

 

gemeente Maarssen – wijkcommissie

 

“samen wijkgericht”

  

Opdrachtgevers:                      Wijkcommissie, E. van Esterik

Opdrachtnemer:                       M.A. Slijkerman

Datum:                                    29 mei  2007

Versie:                                     7.0

Wijzigingen:                             N.a.v. inloopspreekuur dd. 23 mei 2007 Hoofdstuk 1.       Samen wijkgericht: wijkcommissie en gemeente

Inleiding

De wijkcommissie xxxxxxxxxx ziet toe op de leefbaarheid en veiligheid van haar leef- en woonomgeving en zet zich actief in voor de wijk xxxxxxxx. De wijkcommissie xxxxxxxxx speelt voor de gemeente een onmisbare rol binnen de wijk. De gemeente is groot voorstander van het bestaan van de wijkcommissie als aanspreekpunt. De wijkcommissie is de ogen en oren van de wijk en weet wat er in wijk leeft en speelt. De wijkcommissie werkt samen met de gemeente aan een leefbare en sociaal veilige wijk.

Ons doel is om wijk- en resultaatgericht te werken aan het verbeteren van onze wijken daar waar het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in brede zin. In bijlage 1 staat de visie op het wijkgericht werken verwoord. Eventuele buurtpreventieteams en/of signaleringsteams vormen een onderdeel van een wijkcommissie.

Convenant

Met dit convenant worden de positie en de rol van de gemeente en van de wijkcommissie en wederzijdse taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, met als doel:

–         heldere afspraken te maken over wederzijdse informatie en betrokkenheid

–         de samenwerking te versterken

–         uitgangspunten en randvoorwaarden vast te leggen

Het convenant beoogt niet zozeer juridisch afdwingbare rechten en plichten vast te leggen, maar veel meer een kader en inhoud te geven aan onze samenwerking en communicatie tussen gemeente en wijkcommissie, gebaseerd op een gezamenlijke doelstelling[1]. Dit convenant vervangt het oude convenant.

De gezamenlijke doelstelling van gemeente en de  wijkcommissie is:

–         werken aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de wijken

Ondergetekenden,

1. de gemeente Maarssen vertegenwoordigd door de wethouder voor Leefbaarheid en Veiligheid, de heer Erik van Esterik

2. de wijkcommissie xxxxxxxxxxxxxx vertegenwoordigd door de voorzitter de heer/mevrouw xxxxxxxx

komen de uitgangspunten en afspraken zoals opgenomen in dit convenant overeen.
Hoofdstuk 2.         De rol en positie van de wijkcommissie en gemeente

Inleiding

Voor de gemeente zijn wijkcommissies de ogen en oren van de wijk. De gemeente maakt graag gebruik van de opvatting van de wijkcommissie bij het plannen en/of realiseren van ontwikkelingen op wijkniveau.

Het bevorderen van het bestaan van wijkcommissies

Elke wijk behoort een wijkcommissie te hebben zodat alle wijken, en dus de inwoners van een wijk, vertegenwoordigd zijn bij de samenwerking en overleggen met de gemeente. De gemeente Maarssen bevordert het ontstaan en bestaan van wijkcommissies.

De gemeente Maarssen:

–         stimuleert de oprichting van een wijkcommissie indien deze in een wijk niet (langer) bestaat

–         ondersteunt, indien gewenst, een wijkcommissie bij het werven van leden

–         bemiddelt bij eventuele meningsverschillen tussen of binnen wijkcommissies

De wijkcommissie:

–         werft leden voor hun eigen wijkcommissie zodat deze van voldoende omvang is

–         is bereid de gemeente te ondersteunen, indien hen dat gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij het oprichten van een wijkcommissie in een andere wijk

Om een heldere en efficiënte samenwerking tussen gemeente en wijkcommissies te bevorderen, gelden de volgende uitgangspunten:

–         per wijk is maar één wijkcommissie toegestaan

–         daarbij geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”

De gemeente maakt en beheert een vlekkenplan waaruit de wijkindeling duidelijk wordt. Zie voor meer info bijlage 2. Het vlekkenplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Rol en positie van wijkcommissie en gemeente

Een wijkcommissie ziet toe op de leefbaarheid en veiligheid van haar wijk en zet zich actief in voor haar wijk. De gemeente zorgt er voor dat de wijkcommissie deze rol kan vervullen door een actieve informatieplicht en door ruimte te bieden voor een adviserende rol.

Informatie:

–         de gemeente verstrekt wijkcommissie tijdig informatie over concrete ontwikkelingen en werkzaamheden die de wijk direct aangaan, met name op het gebied van verkeer, spelen, groen, jongeren, sociale veiligheid en leefbaarheid

–         de wijkcommissie krijgt de beschikking over: het wijkjaarplan, een periodiek overzicht van meldingen bij het meldpunt dagelijks beheer en de wijkschouw, en de criminaliteitscijfers van de politie

–         de wijkcommissie heeft zelf ook een verantwoordelijkheid in het vergaren van (openbare) informatie betreffende zaken die hun wijk aangaan

–         de wijkcommissie verstrekt de gemeente informatie uit de eigen wijk die relevant zijn voor de uitvoering en beleid

Adviseren:

–         de wijkcommissie kan altijd gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken die de wijk aangaan

–         de wijkcommissie adviseert over de inhoud van het wijkjaarplan

Het staat de gemeente vrij om ook met andere gesprekspartners in de wijk samen te werken. Het informeren en betrekken van wijkcommissies komt niet in de plaats van (formele) inspraakprocedures.
Hoofdstuk 3.                   De basistaken

Inleiding

De wijkcommissie en de gemeente hebben een aantal basistaken (zie hieronder). Het uitvoeren van de basistaken vormt de grond waarop de basissubsidie aan de wijkcommissie  wordt gegeven. Zie bijlage 3. Natuurlijk kunnen er door de wijkcommissie ook extra activiteiten worden georganiseerd (zie hieronder).

Nadere bepalingen voor een wijkcommissie

De wijkcommissie is een informele vereniging en is daarnaast vrij om een juridische rechtsvorm te kiezen (vereniging, stichting e.d.). In ieder geval gelden de volgende bepalingen:

–         als lid van het dagelijks bestuur van een wijkcommissie (voorzitter, penningmeester en secretaris) zijn uitgesloten raadsleden, leden van raadscommissies, leden van de lokale rekenkamercommissie, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Maarssen

–         vertegenwoordigers van in de wijk aanwezige organisaties (scholen, verhuurders, ondernemers e.d.) kunnen lid zijn van een wijkcommissie en de wijkcommissie spant zich in om hen bij de wijkcommissie te betrekken

–         een wijkcommissie is geen afzonderlijke bestuurslaag, maar vormt een communicatiepunt met adviesrol tussen gemeente en inwoners

–         een wijkcommissie mag geen politiek karakter krijgen en staat open voor iedereen en behartigt de belangen van haar gehele wijk

Basistaken van de wijkcommissie

De wijkcommissie:

–         informeert en betrekt actief en substantieel de inwoners van hun wijk waarbij sprake kan zijn van het periodiek uitbrengen van een wijkkrant en/of elektronische nieuwsbrief, een informatieve website, een enquête onder bewoners, het houden van wijkbijeenkomsten e.d.

–         neemt deel aan de overleggen met de wijkbeheerder en de gemeente

–         neemt deel aan de wijkschouwen en levert een actieve bijdrage aan het wijkjaarplan en de eventuele tussentijdse bijstellingen daarvan

–         bestaat uit minimaal drie personen, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris

Extra activiteiten van een wijkcommissie

Aanvullend op de basisactiviteiten kan een wijkcommissie extra activiteiten (bijvoorbeeld een wijkfeest, buurtsporttoernooi o.i.d.) uitvoeren en de gemeente ondersteunt hierbij. In bijlage 4 treft u een format om ook subsidie voor extra activiteiten aan te vragen.

De wijkcommissie:

–         kan, zoveel mogelijk per jaar, aangeven welke extra activiteiten zij voor haar wijk wil uitvoeren

–         dient in het geval hiervoor extra subsidie nodig is, zoveel mogelijk per jaar, een verzoek in

De gemeente heeft de intentie deze extra activiteiten te ondersteunen en maakt duidelijk welke eventuele voorwaarden gesteld worden.

Basistaken van de gemeente

De gemeente:

–         stelt een jaarlijkse basissubsidie ter beschikking waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de wijk (zie verder het hoofdstuk Subsidie)

–         betrekt de wijkcommissie bij de verschillende overleggen, wijkschouwen, het wijkjaarplan

–         informeert de wijkcommissie actief over ontwikkelingen die betrekking hebben op de wijk (zie hoofdstuk De rol en positie van de wijkcommissie en gemeente)

–         stelt een wijkbeheerder als een eerste aanspreekpunt ter beschikking

–         houdt de wijkschouw en het meldpunt dagelijks beheer in stand, vanuit de wetenschap dat deze instrumenten bepalend zijn voor het signaleren en melden van knelpunten

Hoofdstuk 4.                     Subsidie voor de wijkcommissie

De wijkcommissie krijgt de beschikking over een gemeentelijke basissubsidie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen in omvang van de verschillende wijken.

De gemeente:

–         stelt jaarlijks een met de gemeentelijke index geïndexeerde basissubsidie, in 2008 450 euro, ter beschikking aan de wijkcommissie

–         houdt daarbij rekening met de omvang van de wijk door per wijkcommissie een vast bedrag van 0.85 ct subsidie te verstrekken per huishouden, afgerond naar boven op 50 euro.

–         het bedrag per huishouden wordt ook jaarlijks geïndexeerd

De wijkcommissie:

–         wordt geacht met de basissubsidie de ‘basisactiviteiten’ uit te voeren

–         mag van deze subsidie maximaal het bedrag van de totale subsidie gereserveerd hebben, waarbij het surplus wordt verrekend met de subsidie van het jaar er op (bij opheffing van een wijkcommissie vervalt de reserve aan de gemeente)

–         legt jaarlijks aan de gemeente verantwoording af over hun activiteiten, de besteding van de subsidie en de omvang van de eventuele reserve

–         gelden verkregen door bijvoorbeeld sponsoring, acties en contributies blijven buiten deze systematiek, maar worden wel in de verantwoording meegenomen

Hoofdstuk 5.                     Overlegvormen wijkcommissie en gemeente

Overleg tussen wijkcommissie(s) en gemeente dient zo efficiënt en effectief mogelijk plaats te vinden. Daartoe kiezen wij de volgende vorm[2]:

–         een jaarlijks thema-overleg met alle wijkcommissies en de gemeente (de wijkbeheerders en de verantwoordelijk wethouder Leefbaarheid c.a.); tijdens dit overleg worden thematische onderwerpen die van belang zijn voor wijken oplossingsgericht besproken en wordt, indien hier behoefte aan is, in zijn algemeenheid stil gestaan bij het functioneren van het convenant en wijkgericht werken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

–         een jaarlijks overleg met de wijkcommissies uit het wijkbeheergebied en de betreffende wijkbeheerder; tijdens dit overleg wordt met name het wijkjaarplan besproken en stil wordt gestaan bij voor het gebied specifieke zaken.

–         een jaarlijkse ‘wijkschouw nieuwe stijl’[3] per wijk; Deze wijkschouw dient onder andere als input voor het wijkjaarplan en betreft alle aspecten van de openbare ruimte: beheer, spelen, groen, wegen, fietspaden, verkeer en veiligheid.

Deze overleggen hebben een vaste plek in de cyclus van ‘afspraak is afspraak’ (zie Afspraak is afspraak). Daarnaast staat het de wijkcommissie vrij om daarnaast overleg te voeren met de wijkbeheerder.

De gemeente:

–         organiseert deze overleggen en betrekt de wijkcommissies bij de agendering

–         zorgt op verzoek van de gemeente en/of wijkcommissie voor tussentijds overleg met wijkcommissies en de wijkbeheerder

De wijkcommissie:

–         draagt actief bij aan deze overleggen

 

Hoofdstuk  6.                  Afspraak is afspraak

Inleiding

Voor een goede samenwerking tussen gemeente en wijkcommissies is van belang dat “afspraak is afspraak’ geldt en concreet waar wordt gemaakt. Daarvoor krijgt deze samenwerking een tastbaar en cyclisch karakter:

–         elk jaar wordt het wijkjaarplan per gebied opgesteld door de wijkbeheerder, onder andere in samenspraak met de wijkcommissies tijdens een aparte bijeenkomst

–         hierin staan concreet welke knelpunten in de wijken aangepakt worden, door wie en wanneer

–         voor de duidelijkheid worden ook de knelpunten opgenomen welke niet aangepakt worden

–         dit wijkjaarplan wordt regelmatig door de wijkbeheerder geactualiseerd, hierover wordt de wijkcommissie geïnformeerd[4]

–         de jaarlijkse ‘wijkschouw nieuwe stijl’ dient hiervoor onder andere als input en evaluatiemoment

–         knelpunten op het niveau van het meldpunt dagelijks beheer worden genoteerd op een aparte werklijst en hebben de status ‘korte termijn’

–         beide documenten (het wijkjaarplan met de aanpak van de wat complexere zaken en de werklijst met de relatief eenvoudig op te lossen zaken) zijn voor wijkcommissies en inwoners beschikbaar

Door deze cyclus van het wijkjaarplan, de wijkschouw en regelmatige actualisatie en door het tastbaar maken van deze afspraken in een jaarplan is voor alle partijen te volgen wie, waar voor verantwoordelijk is.

Samenwerking evalueren en verbeteren

Het convenant heeft als doel om in samenwerking oplossingsgericht en resultaatgericht aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijken te werken. Dat is geen vanzelfsprekendheid.

De gemeente:

–         biedt de mogelijkheid aan wijkcommissies om klachten of complimenten over de werkwijze van de gemeente te melden via afspraakisafspraak@maarssen.nl

–         met als doel om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren

De wijkcommissie:

–         draagt door het aanleveren van concrete voorbeelden van zaken die goed gaan en niet goed gaan in samenwerking met de gemeente, bij aan het lerend vermogen

Dit convenant gaat er vanuit dat gemeente en wijkcommissies vanuit een gezamenlijke doelstelling samen werken. Vanuit dat perspectief:

–          wordt het convenant periodiek geëvalueerd, elke twee jaar na vaststelling van dit convenant, eventuele bijstelling van het convenant hierna is mogelijk

–         verplichten de partijen zich in geval van uiteenlopende belangen, meningsverschillen of conflicten eerst met elkaar in overleg te treden, waarna de weg openstaat voor contact met het college, de gemeenteraad of de media

 


 

 

Bijlage 1: Visie wijkgericht werken

Samen wijkgericht: zichtbaar werken aan resultaat

Het onderhoud en de kwaliteit van onze wegen, straten, stoepen, fietspaden, parken, speelplaatsen en groenvoorziening zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze wijken. Datzelfde geldt voor de aanpak en verbetering van de verkeersveiligheid, de voorzieningen voor jongeren en aspecten van sociale veiligheid. Of onze inwoners tevreden wonen en leven in Maarssen wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald.

Over het algemeen hebben wij deze zaken goed geregeld in Maarssen. Daar mogen we best trots op zijn. Helaas zijn er knelpunten op het vlak van leefbaarheid en veiligheid die weerbarstig zijn en die niet zonder meer naar tevredenheid op te lossen zijn. Daar hebben we bewoners en andere partners bijnodig om samen een knelpunt op te lossen.

Op deze uitdaging – samen resultaatgericht knelpunten aanpakken die de leefbaarheid en veiligheid verbeteren van onze wijken – is wijkgericht werken het antwoord. Wijkgericht werken gaat om het systematisch en resultaatgericht in gezamenlijkheid met respect voor elkaars verantwoordelijkheden werken aan:

–          Verbeteren van de sociale veiligheid

–          Opzetten en onderhouden van voorzieningen voor jongeren

–          Onderhouden en beheren groen en parken

–          Behouden en verbeteren van de verkeersveiligheid

–          Onderhouden en verbeteren van speelplaatsen

–          Onderhouden van bestrating en verharding

Wijkgericht werken gaat dus om het aanpakken van knelpunten zodat de leefbaarheid en veiligheid voor al onze inwoners, van oud tot jong, verbetert.

Instrumenten

Wijkgericht werken is een filosofie, een manier van werken. Daar horen ook concrete instrumenten bij:

We delen Maarssen op in drie samenhangende gebieden (Maarssen-dorp, Maarssenbroek en het buitengebied inclusief Oud Zuilen en Tienhoven). Hierdoor kunnen we rekening houden met het karakter van deze drie gebieden.

  1. Per gebied wordt een wijkbeheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de aanpak van knelpunten, het vastleggen daarvan, het samenbrengen van partijen en de communicatie. Hiermee hebben we per gebied één aanspreekpunt.
  2. De wijkbeheerder stelt voor zijn of haar gebied een wijkjaarplan op. Hierin wordt bijgehouden welke knelpunten door wie en op welke wijze aangepakt worden. Op deze manier leggen we vast welke afspraken we hebben gemaakt.
  3. Het wijkjaarplan wordt onder andere opgesteld na een wijkschouw – nieuwe stijl waarmee we zowel met inwoners als met de professionals in de wijk bepalen wat aandacht verdient. Het jaarplan is hiermee gebaseerd op waar behoefte aan is.
  4. De samenwerking met de wijkcommissies wordt versterkt door een convenant te sluiten. Hiermee wordt duidelijk hoe gemeente en wijkcommissies samenwerken.

Daarnaast is communicatie essentieel. Inwoners weten waar zij wijkbeheerders voor kunnen aanspreken, het moment van de wijkschouw is bekend en de wijkjaarplannen zijn voor iedereen raadpleegbaar. Ook wordt een inwonerspanel benut om de bekendheid en effecten van wijkgericht werken inzichtelijk te maken. Overleg vindt doelgericht plaats, niet om bij elkaar te zitten, maar om met elkaar een stap verder te komen en resultaat te boeken.

Zichtbaar werken aan resultaat

Wat merkt Maarssen van deze aanpak? Knelpunten op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid worden actief door de gemeente opgepakt. Betrokkenen worden bij elkaar gebracht en er wordt duidelijk gecommuniceerd over de vervolgaanpak. Uiteindelijk zijn belangrijke verbeteringen van de leefbaarheid en sociale veiligheid op wijkniveau bekend en wordt daar aan gewerkt. Ook als een knelpunt niet kan worden opgelost wordt dit duidelijk gemaakt.

Er is één aanspreekpunt voor de burgers, wijkcommissies en andere betrokkenen, en we doen wat we zeggen en zeggen wat de doen.


[1] Dit convenant geldt voor onbepaalde tijd, bijstelling naar aanleiding van de tweejaarlijkse evaluatie is mogelijk. In hoofdstuk zes wordt de evaluatie nader toegelicht.

[2] Het jaarlijks overleg met de buurtpreventieteams komt te vervallen.

[3] De wijkschouw wordt vernieuwd (bredere opzet, effectiever, onderscheid tussen knelpunten die zich begeven op het vlak van het meldpunt en relatief simpel op te lossen zijn en knelpunten die complexer zijn en in het wijkjaarplan thuis horen) en bestaat mogelijk uit een combinatie van een ronde door de wijk en een (afsluitend) overleg.

[4] Het cyclische karakter van het wijkjaarplan wordt nader uitgewerkt in het Plan van aanpak wijkgericht werken (in ontwikkeling).Met dank aan onze sponsors!
Agenda
Twitter @Spechtenkamp

Ik kwam ook door Zebraspoor, Spechtenkamp, Kamelenspoor en Pauwenkamp #Rhijnspoor pic.twitter.com/k9hB…

Nieuws op RTV Stichtse Vecht